Garatge en venda en c. san miguel, 5, cantabria, {4}

/

Garatge en venda en c. san miguel, 5, limpias, cantabria

limpias, cantabria Veure en mapa
 • 29m2

Wow! Venda especial

Un nou mètode per a la compra del teu immoble:

 1. Contacta
 2. Visita'l o informa-te'n
 3. Decideix-te
 4. Fes la teva licitació. El preu mínim és el que es publica en aquesta fitxa.
Més informació

Temps restant per a fer una oferta per l'immoble:

Característiques

 • 29m2 superfície
 • Construït el 2006

Descripció

Plaça de garatge a Limpias, Cantàbria. Àmplia plaça de pàrquing a la planta soterrani d?un edifici residencial que disposa de bon accés mitjançant rampa, accés per a vianants mitjançant escales i espai per a la realització de maniobres. Ubicada al centre de la localitat on disposa de tots els serveis bàsics al seu abast, així com superfícies comercials i comerços de proximitat. Amb molt bona comunicació mitjançant carretera que connecten amb poblacions confrontants. Sol·liciteu més informació sense cap mena de compromís.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

c. san miguel, 5, limpias, cantabria

Que no t'ho prenguin

Vist per 57 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 9 persones.

Informació de la zona

Municipi: Limpias

Província: Cantabria

Nre. d'habitants: 1.813

Superfície: 10,16 km2

Limpias és una localitat i municipi càntabre situat a la comarca d’Asón-Agüera. Amb una població que no arriba als 2.000 habitants, té una economia basada en el sector industrial i cada vegada més en els serveis, predominant l’activitat turística. Del patrimoni local en destaquen l’església parroquial de San Pedro, la Casa i torre de Palacio, la Casa de Don Juan Cosme de Albo del S. XVIII, el Puerto del Rivero de l’any 1736, entre altres cases d’interès històric-arquitectònic.

 • Habitants: 1.813
 • Nombre de llars: 1.840
 • Edat mitjana de les persones: 41 anys
 • % estrangers: 3%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 12%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,5
 • Nombre de farmàcies: 1
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 3
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 1
Distància fins a la capital de província: 80,6km

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Harri Sur Activos Inmobiliarios, SLU, societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Còrdova, avinguda del Gran Capitán, 13, 3a planta dreta, despatx 1, amb NIF B-56013626, i inscrita en el Registre Mercantil de Còrdova al tom 2.436, foli 61, full CO-35204, inscripción 1a,

Condicions promocionals

.


.


Els immobles identificats amb la denominació comercial "WOW VENDA ESPECIAL" al web de Servihabitat (www.servihabitat.com) es comercialitzaran mitjançant el sistema de subhasta al millor postor amb subjecció als següents TERMES I CONDICIONS.

Recomanem que els llegeixi amb deteniment i que descarregui o imprimeixi aquest document per conservar-lo, ja que el seu ús implica l'acceptació de les condicions següents per a participar en la subhasta i l'usuari declina fer-hi qualsevol reclamació.

1. DESENVOLUPAMENT DE LA SUBHASTA.

El procés de comercialització mitjançant subhasta inclourà les fases successives següents: (i) comercialització de l'immoble; (ii) presentació d'oferta i ingrés de fiança; (iii) alta i registre d'usuari; (iv) presentació de licitacions; (v) anàlisi d'ofertes i licitacions; i (vi) adjudicació.

2. PROCEDIMENT DE REGISTRE I ALTA D'USUARI.

2.1 Podran participar en la subhasta aquelles persones, físiques o jurídiques, amb capacitat legal per a contractar de conformitat amb la legislació espanyola (l'"Interessat").

2.2 Per a participar en el procés de comercialització i poder arribar a accedir a la subhasta, l'Interessat haurà d'establir contacte amb l'assessor immobiliari (l'"Assessor") que desigini SERVIHABITAT, que s'encarregarà d'informar-lo i d'atendre les eventuals consultes que necessiti, així com d'organitzar la visita a l'immoble.

L'Assessor facilitarà a l'Interessat tota la informació sobre l'immoble del seu interès, així com la documentació necessària que calgui aportar per a poder participar en el procés de licitació

2.3 L'Interessat haurà de formalitzar el seu interès en la participació del procés de licitació mitjançant:

2.3.1 La presentació davant l'Assessor d'un document d'oferta (l'"Oferta"), en el qual es recolliran els termes i les condicions de la futura compra de l'immoble per al cas que resulti adjudicatari després de la seva participació en el procés de subhasta, i posteriorment haurà d'efectuar la proposta de preu de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 3 d'aquest document. En cas que l'Interessat, després del procés de licitació, resulti adjudicatari de l'immoble, l'Oferta passarà a ostentar la naturalesa jurídica de fiança en el moment en què Servihabitat en comuniqui l'acceptació (la "Fiança").

2.3.2 L'ingrés d'una fiança (d'ara endavant, la "Fiança"), que oscil·larà entre 1.500 € i 3.000 € en funció de la tipologia de l'immoble, es farà en el compte bancari que Servihabitat indiqui a aquest efecte. La Fiança quedarà subjecta al tractament següent:

(i) La Fiança serà reintegrada a l'Interessat en qualssevol dels casos següents: (a) que l'Interessat no arribi a formular cap licitació; (b) que l'Interessat retiri la seva licitació, cas en el qual ha de sol·licitar-ho davant l'Assessor i per escrit abans de la comunicació de l'acceptació de l'Oferta, de conformitat amb el que es preveu en l'apartat 4.2 següent; o (c) que l'Oferta sigui rebutjada per qualsevol circumstància.

(ii) En cas que l'Interessat resulti adjudicatari, la Fiança dipositada s'entendrà lliurada en garantia del compliment de les obligacions de compra assumides. En el moment d'atorgar l'escriptura pública de compravenda, l'import de la Fiança serà reintegrat a l'Interessat.
En cas que, havent resultat l'Interessat adjudicatari i havent-se-li comunicat l'acceptació de l'Oferta, aquest no atorgués l'escriptura de compravenda en els termes i les condicions que es recullen en l'Oferta i pel preu objecte de licitació, la quantitat lliurada en concepte de Fiança se la quedarà per a ell el propietari de l'immoble en concepte de pena per l'incompliment, de manera que la Reserva quedarà sense cap efecte i l'immoble restarà lliure per a la seva transmissió a tercers.

L'import ingressat en concepte de fiança haurà de procedir d'un compte bancari del qual sigui titular el licitador, i així mateix ho haurà de ser del compte bancari indicat a l'efecte de devolució de l'import ingressat, en cas que l'Oferta no resultés acceptada.

 

2.4 Una vegada formalitzada i presentada davant l'Assessor l'Oferta i verificat l'ingrés de la Fiança, l'Interessat podrà participar com a licitador (el "Licitador") en la subhasta d'aquest immoble, i amb aquesta finalitat SERVIHABITAT li facilitarà una contrasenya exclusiva i un enllaç a la pàgina web on podrà efectuar les seves licitacions en el termini conferit.

3. PREU DE SORTIDA. PRESENTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LICITACIONS.

3.1 Preu de sortida. El preu de sortida per a la subhasta de cada immoble estarà publicat en l'anunci de l'immoble corresponent a la nostra pàgina web. A partir d'aquest preu, els licitadors podran formular les seves licitacions a l'alça.

3.2 Termini de presentació de licitacions. En l'anunci publicat a la pàgina web, identificat amb la denominació comercial "WOW VENDA ESPECIAL", s'indicarà la data de finalització del termini per a la presentació de licitacions (el "Termini"). El Termini sempre estarà referit a dia i hora (peninsular) espanyola.

Totes les licitacions quedaran registrades en la plataforma en línia a mesura que els licitadors les efectuïn. El sistema registrarà la licitació en el moment en què SERVIHABITAT la rebi, independentment de l'hora en què el Licitador la faci. De manera que per a la realització de les licitacions pot afectar els serveis de què disposi el Licitador (l'accés a internet, l'ample de banda, el terminal, etc.). A l'efecte de la resolució d'aquest procés de subhasta, es tindrà en compte el moment en què es rebin les licitacions als sistemes de Servihabitat.

3.3 Presentació i modificació de licitacions. Dins del Termini, cada Licitador podrà revisar l'import de la seva licitació formulant-ne una altra per un import diferent, sempre per sobre del preu mínim de sortida, mantenint la vigència de la Fiança aportada.

Una vegada formulada la licitació o la modificació d'aquesta, el Licitador rebrà un correu electrònic o un missatge de text de SERVIHABITAT confirmatori de l'import de la seva licitació i del moment en què s'ha rebut.

Una vegada finalitzat el Termini, el Licitador no podrà modificar la licitació que hagués presentat.

4. ANÀLISI D'OFERTES I LICITACIONS. ADJUDICACIÓ.

4.1 Una vegada finalitzat el Termini, SERVIHABITAT disposarà d'un termini màxim de trenta (30) dies comptador des de la finalització del Termini per a analitzar les ofertes i licitacions rebudes, i també per a comprovar el compliment correcte per part dels licitadors de la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat.

En el cas que el nombre d'ofertes rebudes fos superior a vint-i-cinc (25), el termini de trenta (30) dies s'ampliarà trenta (30) dies més i es procedirà a comunicar als licitadors l'ampliació de termini indicada.

4.2 Una vegada efectuada l'anàlisi indicada, Servihabitat trametrà un correu electrònic al Licitador que, donant ple compliment a la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat explicada en l'apartat 7 següent, hagués presentat la licitació més elevada, en què li indicarà que ha resultat adjudicatari de l'immoble subhastat i que, per tant, l'Oferta que ha presentat ha estat acceptada.

En el supòsit que hi hagués qualsevol conflicte entre dues o més licitacions del mateix import, els licitadors de les quals complissin a més la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat, l'adjudicació correspondrà al Licitador del qual s'hagués rebut abans la licitació i, en cas de coincidència en el moment de la recepció, SERVIHABITAT podrà decidir adjudicar-ho segons el seu propi criteri i valoració.

4.3 Finalitzada la subhasta, SERVIHABITAT comunicarà a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris la no acceptació de l'Oferta, i es procedirà a la devolució de la Fiança en els termes que s'estableixen en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

5. RETIRADA D'OFERTES I ANUL·LACIÓ DEL PROCEDIMENT DE SUBHASTA.

5.1 Retirada d'Ofertes. Fins al moment en què es comuniqui l'acceptació de l'Oferta, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4.2 anterior, l'Interessat podrà anul·lar i deixar sense efecte l'Oferta, cas en el qual SERVIHABITAT procedirà a la devolució de la Fiança en els termes establerts en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

5.2 Anul·lació del procés de subhasta. De la mateixa manera, SERVIHABITAT podrà anul·lar i deixar sense efecte el procés de comercialització mitjançant subhasta, en qualsevol moment abans que es produeixi la comunicació de l'acceptació de l'Oferta d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4.2 anterior. En aquest cas, SERVIHABITAT procedirà a la devolució de la Fiança en els termes establerts en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

6. RESPONSABILITAT.

SERVIHABITAT no garanteix la disponibilitat contínua del funcionament del portal i no serà responsable de la interrupció del servei per la caiguda temporal del servidor ni de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a SERVIHABITAT ni als tercers que desenvolupen el treball. Així mateix, no es controla amb caràcter previ l'absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o el maquinari dels usuaris o les persones que visitin la pàgina, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'aquells.

SERVIHABITAT es reserva el dret de modificar, restringir, cancel·lar o declarar nul·la una subhasta, licitació o venda, quan hi hagi raons suficients que impliquin aquestes accions (per causa d'artificis informàtics, raons tècniques, de seguretat, etc.), i SERVIHABITAT no serà responsable dels perjudicis que això pogués ocasionar.

7. POLÍTICA D'ADMISSIÓ DE CLIENTS

L'Interessat haurà de complir, a l'efecte de l'eventual adjudicació de l'immoble mitjançant procés de subhasta, amb la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat i del propietari de l'immoble. A aquest efecte, SERVIHABITAT podrà sol·licitar a l'Interessat, i aquest l'haurà de facilitar, informació i documentació addicional que serveixi per a complementar la identificació i el coneixement del client, així com per a acreditar la seva capacitat econòmica per a efectuar la compravenda i la procedència dels fons utilitzats.

La manca de compliment de la Política d'Admissió de Clients comportarà la no acceptació de l'Oferta i, per tant, la devolució de la Fiança en els termes establerts en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

8. FUR I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el compliment i l'execució d'aquest document, les parts acorden sotmetre's a la legislació espanyola.

Sense perjudici dels drets que puguin assistir l'usuari en la seva condició de consumidor, tota controvèrsia derivada de la subhasta dels immobles se sotmetrà a la competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals que l'usuari subministri per a aquest procés s'incorporaran a un fitxer del qual és responsable SERVIHABITAT. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Privacitat en l'apartat corresponent de la pàgina web.

Contactar

Contactar per Whatsapp