Terreny urbá no consolidat en venda en zu-su-ja3, murcia, {4}

/

Terreny urbá no consolidat en venda en zu-su-ja3, avileses, murcia

avileses, murcia Veure en mapa
 • 2.370m2

Característiques

 • 2.370m2 superfície
 • Unifamiliar
 • Ús/os compatible/s: Terciari oficina; Aparcament superfície
 • Classificació urbanística: Urbà no consolidat
 • Sector PGOU: ZU-SU-JA3
 • Referència Cadastral: 1217701XG8911N0001DY
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Altres usos: Terciari oficina, Aparcament superfície
 • Edificabilitat total s/r: 1.070 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 1.070 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 15
 • Tipologia edificatòria: CASA AÏLLADA
 • % participació en l’àmbit: 2,98 %
 • % execució obres urbanització: 25,00 %
 • Projecte d’urbanització: AD
 • Projecte de reparcel·lació: INSCRIT

Descripció

TERRENY URBÀ NO CONSOLIDAT de 2.370 m2 de superfície a AVILESES, sector PGOU ZU-SU-JA3. Edificabilitat màxima aprofitable s/r després de les gestions i les transformacions pertinents de 1.070 m2t. Percentatge de participació en l'àmbit de 2,98 %.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

zu-su-ja3, avileses, murcia

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 62 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 7 persones.

Informació de la zona

Municipi: Avileses

Província: Murcia

Nre. d'habitants: 441.003

Superfície: 885,05 km2

Avileses és un veïnat que pertany al municipi de Múrcia, capital de la Comunitat Autònoma de Múrcia, situat al sud-est de la capital, dintre de la zona coneguda com Campo de Murcia, que s’estén a partir dels vessants de les Serres de Escalona, Altaona, Columbares i los Villares. És un veïnat bastant petit i disseminat, amb una densitat de població bastant baixa en comparació amb les altres. Compta amb un camp de golf. La principal activitat és l’agricultura, amb grans extensions, seguit del sector serveis. Com a patrimoni cultural, destacar la Església de Avileses.

 • Habitants: 441.003
 • Nombre de llars: 221.281
 • Edat mitjana de les persones: 38 anys
 • % estrangers: 24%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 7%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,2
 • Nombre d’hospitals: 7
 • Nombre de farmàcies: 327
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 224
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 91
 • Nombre de parades de metro / tramvia / bus: 7
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 26
Distància fins a la capital de província: 17,4km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 15/04/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp