Promoció aplicable als immobles identificats amb la icona de campanya a www.servihabitat.com quan un nou arrendatari d'un habitatge propietat de Buildingcenter, SA o Caixabank, SA subjecte a la campanya presenti un altre nou arrendatari per a qualsevol immoble subjecte a la campanya. La promoció no serà aplicable si: (1) amb anterioritat a la data de la signatura del contracte d'arrendament per part de l'amic recomanat, o durant els 60 dies següents, l'arrendatari té impagades quantitats vençudes; (2) el seu contracte d'arrendament es resol en aquest termini; o (3) el nou arrendatari no indica les dades completes i correctes que se li sol·licitin del llogater que l'ha recomanat. La bonificació es produirà, si és el cas, transcorreguts 60 dies des de la data en què l'amic recomanat signi el contracte d'arrendament. Oferta vàlida per a nous contractes d'arrendament subscrits amb un amic recomanat que presenti oferta entre el 5-10-2016 i el 31-12-2017 (ambdós inclosos) i subscrigui el contracte fins al 31-1-2018 (inclòs). 1 Mes GRATIS: Bonificació no aplicable a qualssevol imports a càrrec del participant/llogater diferents de la renda. Més informació, en el 902 15 01 02.